Beernem

04-06-11

Toekomstvisie over site rond klooster H. Hart

park.jpg

Nu dat de gebouwen van het klooster in de Kasteeldreef worden omgebouwd tot woonzorgcentrum, is het goed even te bekijken wat de toekomst brengt voor de ganse zone tussen Hoornstraat en Mexicostraat. In een voorstudie dat we konden inkijken, blijkt er heel wat op stapel te staan.

De site wordt begrensd door de Hoornstraat, Kasteeldreef en Mexicostraat en is gelegen aan de noordelijke rand van de woonkern van de deelgemeente Beernem en grenst in het noord-oosten aan het landbouwlandschap. Hierin vinden we een klooster met voormalige kloostertuin met park, vijver en bos, enkele woningen, een uitdovend bedrijvenpark voor KMO’s, een opslagplaats en een voormalig rusthuis gelegen in agrarisch gebied en twee voormalige ontginningsvijvers met bestemming van ontginningsgebied met nabestemming recreatie. Vier ruimtelijke gehelen onderscheiden zich. Het is een landbouwgebied met nog in gebruik zijnde landbouwkavels. Langs de Hoornstraat heeft men lintbebouwing. Het kasteelpark wordt ingenomen door een landschappelijk waardevol parkgebied. Tenslotte vormen de vijvers twee voormalige ontginningsputten, waar recreatie tot de mogelijkheden behoort. Deze werden in het verleden als illegale stortplaats gebruikt. Industrieel- en bouwafval werden in de westelijke vijver gestort, waardoor zware metalen en oliehoudende producten zijn aangetroffen.

Visie

Volgens de studie tekenen zich op deze site drie deelgebieden af. Vooreerst heeft men het parkgebied dat als landschappelijke figuur versterkt dient te worden en de bijkomende ontwikkelingen dienen in overeenstemming te zijn met de landschappelijke, historische en ecologische waarde en de draagkracht van het park. Het domein dient de publieke functie op te nemen van een gemeentelijk publiek park. Het tweede deelgebied behelst het ontginningsgebied, dat ontwikkeld kan worden als recreatiegebied. De ontwikkeling dient zowel rekening te houden met de toeristische-recreatieve draagkracht van het terrein, als met de dynamiek van de gemeente Beernem. Het vervaardigen van vakantiewoningen kan overwogen worden. Het landbouwgebied tenslotte, dient als landbouwgebied behouden te blijven. De begrenzing van het landbouwgebied ten opzichte van het recreatiegebied vraagt echter om voldoende aandacht.

Ambitie

De studie stelt voor om de vijver te omgeven met een bomenrij, wat zowel uit ecologisch als landschappelijk oogpunt een meerwaarde betekent. De andere vijver komt in aanmerking om gedempt te worden, gezien de vervuiling. In het kasteelpark kent het bestaande gesloten bosmassief zeer duidelijke grenzen en dat wil men in het ontwerpende onderzoek zeker versterken. Gezien het landbouwgebied een vrij open landschap met zich meebrengt en een onderdeel vormt van een veel grotere open-ruimtestructuur, wil men deze grotere landschappelijke figuur binnen het projectgebied respecteren door zoveel mogelijk het open karakter van het terrein te behouden. Het eventueel aan de gemeente overgedragen park kan een publiek karakter bewaren. Het netwerk van paden en dreven wil men doortrekken tot in het landbouwgebied en hierop de verschillende toeristisch-recreatieve routes uit de omgeving laten aansluiten.

Verdere stappen

Om dit alles te kunnen realiseren, dient een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied opgemaakt te worden. Immers de bestaande juridische context verhindert enerzijds de ontwikkeling van het gebied en anderzijds houdt het te weinig garanties in voor een kwalitatieve ontwikkeling van het volledige gebied. Tevens kan hieraan vlotter een onteigeningsplan aan gekoppeld worden. Inrichtingsplannen en bouwaanvragen dienen beoordeeld te worden  binnen  de voorschriften van het RUP. Men stelt voor dat de gemeente de afspraken met verschillende grondeigenaars juridisch verankert in een samenwerkingsovereenkomst. Het RUP genereert de ontwikkelingsmogelijkheden, bijgevolg suggereert de studie dat de gemeente de goedkeuring van dit RUP of van delen van de bestemming best achter de hand houdt als pasmunt in de onderhandeling met de private partijen. Indien het niet tot een vergelijk komt over de overdracht van delen van het gebied of voor de aanleg van bepaalde infrastructuren, kan de gemeente ook in het kader van het RUP beslissen om onteigening op te nemen van deelgebieden van het RUP.

Foto :

De zone behelst Kasteeldreef, Hoornstraat en Mexicostraat.

10:23 Gepost door Reginald in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.