Beernem

22-02-11

Heel wat bezwaren voor autoluw maken Heirweg

De Vlaamse Landmaatschappij is in het Bulskampveld gestart met een project om de troeven van dit prachtige gebied te ontwikkelen. Het inrichtingsplan Sint-Amandus is het eerste deelproject, dat een plan bevat voor de omgeving van de Wellingstraat, de Heirweg en de Reigerlostraat. Het College van Burgemeester en Schepenen wil  goedgekeurde pré-adviezen integraal overnemen in haar uiteindelijk pré-advies naar de VLM en de planbegeleidingsgroep toe en dit werd deze avond als agendapunt goed gekeurd.heirweg.jpg

Momenteel loopt een openbaar onderzoek over het inrichtingsplan Sint-Amandus en tijdens de infovergadering bleek al duidelijk dat er heel wat bezwaren door de omwonenden zullen geformuleerd worden. Bezwaarschriften kunnen nog ingediend worden tot 7 maart 2011. Ondertussen heeft gemeenteraadslid Johan Debaene (Open VLD en zetelend als Onafhankelijke) heel wat bezwaren geformuleerd in verband met de bedoelingen van de VLM, dat om het recreatief fietsnetwerk te verbeteren, voorstelt om op de Heirweg een barrière aan te leggen om sluipverkeer tegen te gaan. Tevens wil men een nieuwe fietslus vormen in het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld, waardoor het domein volwaardig ingeschakeld wordt in het recreatieve fietsknooppuntennetwerk.

Bezwaren

Johan Debaene kan zich volledig vinden in het voorstel van het inrichtingsplan, maar heeft wel bezwaren tegen het autoluw maken van het gebied. “Ik heb mijn bedenkingen bij de uitgevoerde metingen. Daar moet zeker een fout in geslopen zijn”, merkt Johan Debaene op. “Dus stel ik voor de tellingen te hernemen op een wijze dat verdere analyse mogelijk wordt. Zowel aan Drie Koningen als het Aanwijs plaatst men een flitscamera, die alle voertuigen in beide richtingen gaat vastleggen. Het is belangrijk dat het verkeer in beide richtingen op dezelfde dagen wordt gemeten. De gegevens over type wagen en nummerplaat kan men in een PC inbrengen om een grondige analyse te kunnen voeren. Verder moet de Heirweg behouden blijven voor doorgaand verkeer, zolang de knelpunten langs de N370 niet verholpen zijn. Men kan immers van de E40 tijdens spitsuren nauwelijks afrijden. Het kruispunt aan het Shell station heeft nu reeds een verzadiging bereikt. Bovendien bestaat het gevaar dat het verkeer een gevaarlijker route langs Het Blommeke kiest”, denkt Johan Debaene.

Barrière

Volgens Johan Debaene keert men, bij het afsluiten van de Heirweg met een barrière, terug naar middeleeuwse toestanden. “Sommige gezinnen moeten tot acht keer daags een omweg van zes tot acht kilometer maken. De bewoners van de Heirweg moeten steeds de mogelijkheid hebben om in beide richtingen deze landelijke weg te gebruiken. Ik stel voor om een nieuwe technologie, Trajektcontrole, aan de hand van vier camera’s en een softwarepakket te gebruiken om overtreders te registreren. Vervolgens hecht ik belang aan het eigendomsrecht. Immers het aanleggen van nieuwe paden en dreven mag niet de minste negatieve invloed hebben op de verkoopswaarde van de percelen van private eigenaars. Het splitsen van percelen, die aan dezelfde eigenaar toebehoren is te vermijden. Een recreatief netwerk voor fietsers langs de Heriweg is nagenoeg onmogelijk. Ik stel dan ook voor om de asfaltbaantjes binnen het Bulskampveld te verdelen in twee stroken. Op de linkerhelft rijden de fietsers in beide richtingen en op de rechterhelft is er plaats voor wandelaars. Het gevaar van wielertoeristen kan men oplossen door de maximale snelheid te beperken tot 25 km/uur”, stelt Johan Debaene voor.

Waterwingebied

Debaene wil dat het waterwingebied meer gebruikt wordt door ruiters en menners. “Dit gebied is volledig in beheer van Natuur en Bos en kan hiervoor ingeschakeld worden. Bovendien ontstaat er een mogelijkheid om zonder een veilige oversteekplaats aan de N370, toch een verbinding te realiseren met de parcours in de Vagevuurstraat, door het kruisen van de veel minder drukke Torenweg. Bijkomend argument is dat het waterwingebied over een aantal droge dreven beschikt, terwijl het Bulskampveld veel nattere en minder doorlaatbare grond heeft”, besluit Johan Debaene.

 

Het goedgekeurd pré-advies

Burgemeester Johan De Rycke las tijdens de Gemeenteraad het goedgekeurd pré-advies voor :

De Gemeenteraad/Gecoro* is van oordeel dat de doelstelling van het inrichtingsplan St.Amandus en de daarin opgenomen voorstellen van inrichting voor een deel tegemoet komen aan de door de Vlaamse Regering vastgestelde doelstelling voor het ruimere gebied ‘Bulskampveld’, nl. de ontwikkeling van een regionaal landschapspark.

De voorgestelde financiële tegemoetkomingen voor waterzuivering van het bedrijfsafvalwater van melkveebedrijven in het bekken van de Bornebeek, de forse subsidiëring van aanplantingen door particulieren of bedrijven binnen het projectgebied, de bewaring/herstel/ en opwaardering van enkele cultuurhistorische gebouwen worden als zeer positief ervaren.

De verdere uitbouw van het mooie en veilige wandel- en fietsnetwerk, ruiter- en menroute, beoogt een betere recreatieve ontsluiting van het gebied en een hogere belevingswaarde van het mooie landschap voor de gehele bevolking, een bevordering van de aanwezige horeca- en handelszaken. De Gemeenteraad/Gecoro* onderschrijft dit doel, maar is van oordeel dat enkele inrichtingsvoorstellen op onvoldoende draagkracht kunnen rekenen bij de lokale inwoners.

Algemeen kan gesteld worden dat bij het opmaken van de balans van het totaal van inrichtingsmaatregelen, flankerende begeleidingsmaatregelen en/ of financiële tegemoetkomingen die betrekking hebben op een welbepaalde inwoner of bedrijf, er moet naar gestreefd worden dat deze balans niet nadelig mag zijn voor de betrokkene. Er dient uitgegaan te worden van ‘win-win’-situaties. Anderzijds blijft de Gemeenteraad/Gecoro* benadrukken dat het algemeen belang niet mag worden geschaad door het particulier belang.

Na de informatievergadering kan nu al gesteld worden dat bvb. het fysiek doorknippen van de Heirweg  voor doorgaand verkeer, op onvoldoende steun kan rekenen bij de bewoners uit deze straat en de omgeving. Deze goed bedoelde maatregel om in uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan (goedgekeurd door de gemeenteraad) en het planprogramma (goedgekeurd door de Vlaamse Regering) van de Heirweg een verkeersluwe weg te maken zodat recreatief fietsverkeer langs deze weg veiliger en aantrekkelijker wordt, en dat oversteken van wandelaars, koetsen met menners, enz… rustiger en veiliger kan verlopen, is een te drastische maatregel. Er dient opgemerkt dat het cijfermateriaal van de uitgevoerde verkeerstellingen over een relatief korte periode weinig betrouwbaar is, en onvoldoende om dergelijke ingrijpende maatregel te verantwoorden. De Gemeenteraad/Gecoro* ondersteunt het streven naar een meer verkeersluwe Heirweg die meer en veiliger fietsverkeer genereert, en stelt voor om in eerste instantie een beter onderbouwde meetcampagne uit te voeren ten einde de bestaande verkeersstromen correct in kaart te brengen. Hieruit zullen ongetwijfeld conclusies voortvloeien die alternatieve (moderne) oplossingen naar voor zullen brengen om de veiligheid in de Heirweg te verhogen en het doorgaand autoverkeer zoveel mogelijk te beperken zonder dat de Heirweg daarom voor het lokaal verkeer dient te worden doorgeknipt. Daarnaast moet ook onderzocht worden of er alternatieven mogelijk zijn buiten de Heirweg (richting provinciaal domein ? parallel aan de Heirweg ? andere uitgang parking provinciaal domein voor auto’s ?). In ieder geval onderschrijft de Gemeenteraad/Gecoro* de bedoeling om tussen het Aanwijs en Driekoningen een veilige recreatieve fietsroute te creëren die niet alleen het fietsplezier ten goede komt maar tevens de ontsluiting van de aanwezige horecazaken voor fietsers sterk verhoogt. Die laatste bekommernis geldt eveneens voor het recreatief wandelen.

 

Voor wat betreft de nieuwe menroute, maar ook de andere wandel- en fietstroutes is de Gemeenteraad/Gecoro* van oordeel dat er voor de voorgestelde trajecten verder onderzoek dient te gebeuren. Zo is een tracé dwars door een eigendom die landschappelijk één geheel vormt niet wenselijk. We zijn ervan overtuigd dat de mogelijkheden van het provinciaal domein zelf en van het waterwingebied ten oosten van de Reigerlostraat mogelijkheden bieden om in sommige gevallen evenwaardige of zelfs betere alternatieven of aanvullingen te bieden. Ook hier is dus nog werk aan de winkel.

 

De Gemeenteraad/Gecoro* houdt er verder aan om positief mee te werken aan een verbetering van de inrichtingsvoorstellen en benadrukt het belang van bilateraal overleg met de betrokken eigenaars en bewoners.

 

Foto : Johan Debaene wil het autoluwmaken van de Heirweg vermijden en uit enkele bezwaren ivm inrichtingsplan Sint-Amandus.

16:22 Gepost door Reginald in Actualiteit, Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.