Beernem

06-09-09

Oedelemse harmonie Sint-Cecilia bestaat 170 jaar

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oedelem bestaat 170 jaar en dat wordt gevierd met een tentoonstelling in 't Schepenhuys. De harmonie trad vrijdagavond op voor de kiosk en vergastte de aanwezigen op een muzikale happening. Morgen komen we hier uitvoerig op terug, maar ondertussen willen we jullie de foto van de groep niet onthouden.harmonieHieronder volgt de geschiedenis:De muziekmaatschappij van Oedelem werd opgericht in 1839 door de plaatselijke geestelijkheid in samenwerking met de burgerlijke overheid.Dit om te duiden dat de harmonie van Oedelem kan terugblikken op een lang en rijk verleden: het is één van de oudste muziekverenigingen van het land, en heel zeker de oudste, nog bestaande vereniging van Beernem.

In het eerste bestuur vinden wij:
- Pastoor Petrus Engelbertus Van den Broecke, Proost.
- Onderpastoor Luduvicus De Geetere, “Ontfanger”.
- Schepen Coene, ondervoorzitter.
- Schepen Serlet, commissaris.
- Van Halme, secretaris en “Rapporteur”
Onder de namen van de eerste muzikanten vinden we reeds de familienaam ‘PLASSCHAERT’ terug, ook later onder de bestuursleden, en zelfs in de functie van dirigent: Adrien Plasschaert. Het was ook bij deze familie dat het muzieklokaal meer dan 125 jaar lang gevestigd was, nl. in de herberg “Au Philotax”, en dit tot de uitbating in 1969 gesloten werd (het huidige huis van bakkerij Painture).

Met drie opeenvolgende voorzitters, van 1877 tot 1939, 62 jaar lang, wordt de familie ‘GOVAERT’ vermeld, een notabele notarissenfamilie waarvan enkele ook burgemeester waren. P. Govaert was trouwens ook de eerste notaris in Oedelem.

In de geschiedschrijving komt de familienaam ‘VAN DER MOERE’ ook veel voor (1879-1983), alsook de familie ‘DHOORE’ die jarenlang goed vertegenwoordigd was onder muzikanten en bestuursleden. Het muzieklokaal was in 1980 een 10-tal jaar in smederij ‘de Nachtegaal’ ten huize van de familie Dhoore.

We ontdekken ook de onderwijzersfamilie ‘FONTEYNE’, meestal functionerend als muzikanten en als secretaris (1923-1927 en 1948-1979), alsook als dirigent (1953-1960).

In 1930 verschijnt de familienaam ‘REYNTJENS’ naar aanleiding van de eerste Vlaamse Kermis. De muziekmaatschappij had tot dit jaar regelmatig te kampen met financiële jaartekorten. Ten gevolge van de toen heersende crisis van 1929 stelde de voorzitter, notaris Govaert, zijn hovingen ter beschikking van de muziekmaatschappij St.Cecilia, om een feest uit te baten en zo geld in ’t laatje te brengen. Hij stelde Jerome Reyntjens (de eerste afgevaardigde van een financiële instelling te Oedelem sedert 1927) aan als mede-organisator en schatbewaarder. Het werd een zeer geslaagd feest en nadien volgen er nog 42 ‘Vlaamse kermissen’ (1930-1992) in de hovingen van Govaert, later de hovingen Maes. De penibele jaren met kastekorten behoorden tot het verleden.In 1939, bij het plotse overlijden van de voorzitter Charles Govaert, volgde Jerome Reyntjens hem op als voorzitter. Hij was reeds penningmeester-schatbewaarder van de muziekmaatschappij sedert 1932. Deze familie bleef ook als voorzitter van 1939 tot 1975 en van 1995 tot 2000, ook de functie van penningmeester bleef bij hen, meer dan 70 jaar lang (1930-2002)

In 1975 wordt Jerome Reyntjens opgevolgd als voorzitter door Dr. Paul TANGHE: een functie die hij uitoefende tot in 1995. Hij was een graag geziene en echte bezieler van de harmonie: tijdens zijn voorzitterschap treedt een nieuwe bloeiperiode in voor de harmonie St.Cecilia Oedelem: er worden opnieuw concerten georganiseerd en de harmonie neemt deel aan diverse muziekwedstrijden.

Sinds 1961 komt ook de familie ‘BULTINCK’ in de analen voor, met meerdere muzikanten en bestuursleden, en sinds 1979 ook in de functie van secretaris.
De muziekmaatschappij ‘St.Cecilia Oedelem’ kreeg de titel “Koninklijk” in het jaar 1952.
In april 1988 werd de ‘Feitelijke vereniging’ omgevormd tot een ‘VZW Koninklijke Harmonie St.Cecilia Oedelem’.
Op muzikaal gebied heeft de harmonie gedurende de eerste 100 jaar van haar bestaan een 10-tal verschillende dirigenten gekend, waarvan Victor BODDAERT, een gekend Brugs toondichter, aangesteld in 1927, een uitblinker was. Samen met de hulpdirigent en secretaris meester Alfons De Cuyper, zijn vriend, liet hij mooie herinneringen achter:

- Een revue met als titel: “Zoe je ’t peizen, honderd jaar muziek”, opgevoerd door de muzikanten in 1945. De teksten en de regie waren van de hand van Victor Boddaert. Dit 110-jarig bestaan moest eigenlijk gevierd worden in 1939, doch door de mobilisatie en de tweede wereldoorlog kon dit niet doorgaan: de muziekvereniging bleef op inactief tot na de bevrijding.

- Victor Boddaert componeerde ook een “Feestmars”, die post factum gedrukt werd en voor de eerste maal werd uitgevoerd door meer dan 325 aanwezige muzikanten op het “festival der verenigde muzieken” te Oedelem op 19/08/1962. De feestmars werd opgedragen aan de voorzitter, en Mevr. Boddaert was aanwezig als eregast.

Tijdens de dirigeerperiode van Victor Boddaert waren het vooral volkse optredens en het opluisteren van allerhande feestelijkheden en inhuldigingen, zelfs ver buiten de gemeentegrenzen, waarvoor de muziekmaatschappij zeer geprezen werd.
In 1937 ging men reeds naar uitvoeringsprijskampen en “marschwedstrijden”, zoals op 5 september 1937 naar “Thielt”, waar de muziekvereniging van Oedelem een eerste prijs behaalde in de ‘tweede afdeling’.

Na zijn plotse overlijden op 21/11/1945 werd hij opgevolgd door Adrien Plasschaert (1946-1953). Ook onder zijn deskundige leiding werd deelgenomen aan meerder wedstrijden o.a.: de ‘Wedstrijd voor Stapmarsen’ te Poperinge op 20 juli 1952.

In die tijd waren de meeste muzikanten plaatselijke zelfstandigen die geen geschoolde muzikale kennis hadden en hun muziekinstrument in bruikleen ontvingen van de muziekvereniging. Zij moesten muzikale kennis en ervaring opdoen in de schoot van de vereniging en zij maakten daar ook veel tijd voor vrij. Ze waren er altijd bij als er ergens een feest was, en meestal zonder extra onkosten. Ook konden zij hun werk enkele uren stopzetten om naar een uitstap of optreden van ’t muziek te gaan. Zo werden de ereleden destijds bij hun overlijden ten grave gedragen onder begeleiding van ’t muziek. Het was een hechte groep die tot 70 muzikanten telde, met daarbij een uitgebreide achterban. De muziekmaatschappij telde tot 425 ereleden in die periode.

Daarna kwam er een periode met een 5-tal verschillende dirigenten en een terugval van het aantal geïnteresseerde muzikanten. Het waren de jaren 1960 (the golden sixties): moeilijke jaren voor het verenigingsleven. Meerdere muziekverenigingen uit de omliggende gemeenten verdwenen als sneeuw voor de zon. Tijdens die moeilijke jaren hield de harmonie van Oedelem stand en vanaf begin jaren 1980 komt er een heropbloei tot stand: het is in 1982 dat hulpdirigent Frank Bultinck en secretaris Luc Bultinck erin slagen om Luc Delanghe, lesgever aan de muziekschool van Brugge, te overhalen om de dirigeerstok ter hand te nemen. Hij blijft dirigent in Oedelem tot in 2004 en brengt de harmonie tot een ongekend hoog niveau. Jaarlijks zijn er 20 tot 25 optredens, uitstappen en concerten. Er wordt vooral gefocust op ‘kwaliteit’ en ‘muziekonderwijs’: er worden muzieklessen georganiseerd in de schoot van de harmonie en steeds meer muzikanten worden gemotiveerd om conservatorium te volgen. Het niveau van de harmonie gaat in stijgende lijn en de harmonie krijgt naam en faam tot ver buiten de gemeentegrenzen. Het wordt een aantrekkingspool voor opgeleide muzikanten, ook van buiten de gemeente. De muzikanten streven er ook naar om een eigen instrument aan te kopen, hetgeen een financiële ontlasting is voor de vereniging. De harmonie telt in de jaren 1990 op een bepaald moment meer dan 90 muzikanten. Er wordt deelgenomen aan meerdere wedstrijden waarbij de harmonie geleidelijk opklimt van de ‘derde afdeling’ naar de afdeling ‘Uitmuntendheid’.

De optredens zijn meer gericht op “concerten” uitvoeren en de straatoptredens of stapmarsen verdwijnen meer op de achtergrond. Er wordt vooral naar ‘muzikale kwaliteit’ gestreefd en dit op een meer ‘prestatiegerichte’ manier.

Sedert 2007 is de nieuwe dirigent Geert Baeckelandt. Hij wordt sinds 2008 bijgestaan door Luc Delanghe als hulpdirigent.

Dit jaar viert de Koninklijke Harmonie St.Cecilia Oedelem haar 170-jarig bestaan: een gebeurtenis die we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom organiseert het bestuur van de harmonie een tentoonstelling gedurende de maand september 2009 over de geschiedenis van het 170 jarig bestaan, in het Schepenhuys op de markt van Oedelem. De officiële opening van deze tentoonstelling gaat door op vrijdag 4 september 2009 om 19:00u. met een kort optreden van de harmonie gevolgd door een openingswoordje en een receptie op het marktplein: op deze officiële opening nodigen we ook alle oud-muzikanten, ereleden en sponsors van de harmonie uit om samen wat na te praten en mogelijks enkele oude ‘muziekherinneringen’ naar boven te halen.

De tentoonstelling is vanaf zaterdag 5 september voor iedereen doorlopend open gedurende de ganse maand september, elke werkdag van 8:30u. tot 12:00u. en van 13:30u. tot 17:00u., Op zaterdag en zondag van 10:00u. tot 17:00u. Tijdens het kermisweekend van 12 en 13 september is de tentoonstelling open tot 19 uur.Voor meer informatie kunt U steeds terecht op ons secretariaat: Knesselarestraat 7 te Oedelem (tel.:050/78 13 34; e-mail: info@harmonie-oedelem.be; website: www.harmonie-oedelem.be).

12:25 Gepost door Reginald in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.